پرتال گروه وسنی

1- گسترش چتر حمایتی جهت فعالیتهای مرتبط با راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ایجاد شرکتهای جدید و یا تشکیل شرکتهای مشترک به عنوان مرکز رشد فناوری
2- ارائه خدمات زیرساخت و سرویسهای ارزش افزوده با کیفیت برتر
3- ارائه سرویسهای ارزش افزوده و کاربریهای فناوری اطلاعات بر بستر رسانههای مختلف )اعم از رسانه مکتوب، لوحهای چندرسانهایی، رادیو و تلویزیون، وب و تلفن ثابت و همراه در راستای گسترش کاربریهای آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و غیره