پرتال گروه وسنی

ساختار سازمانی

در ساختار موجود، گروه وسنی به سه گروه اصلی تقسیم شده است که هر گروه چند شرکت همکار را در بر میگیرد. این گروهها عبارتند از:

1)گروه خدمات هولدینگ:

در نگاه آرمانی این گروه بر آن است تا با گرد هم آوردن افراد و شرکتهاي مستقل، در جهت توسعه کسب و کارهاي موجود و یا جدید گام بردارد .

هدف این گروه ارائه خدمات عمومی و مورد نیاز به مجموعه شرکتهاي گروه و همچنین راه اندازي کسب و کارهاي جدید ـ به مانند یک مرکز رشد خصوصی ـ است. از جمله فعالیتهاي محوري آن کنترل و اداره سرمایه گذاريها و سیاستگذاري براي شرکتهاي زیرمجموعه و پشتیبانی از فعالیتهاي شرکتهاي زیرمجموعه جهت توسعه فعالیتها در عرصه بین الملل میباشد.

الف)پیشگامان فرارسانه سروش:

این شرکت در سال 89 ثبت و فعالیت اصلی آن حمایت از ایجاد شرکتهاي جدید است. در حقیقت این شرکت نقش یک انکوباتور خصوصی را ایفا میکند و تأمین مالی پروژههاي منتخب را بر عهده میگیرد.

ب)شرکت لایت وی:

وظیفه شناسایی شرکتهاي همکار در عرصه بین الملل جهت توسعه فعالیتها، حضور در فعالیتهاي برون کشوري گروه وسنی و بازاریابی بین المللی را برعهده دارد.

ج)شركت تعاوني خدمات حسابرسي و حسابداري پیام محاسب آشنا:

موضوع فعالیت شرکت تعاونی خدماتی حسابداري و حسابرسی پیام شامل عرضه خدمات حسابداري و حسابرسی، مشاوره مالی، آموزش و کلیه خدمات مرتبط با حسابداري و حسابرسی میباشد. و تاکنون وظیفه مدیریت مالی و حسابرسی بیش از 75 بنگاه اقتصادي را برعهده داشته است .

این شرکت مدیریت کلیه امور مالی و امور قراردادهاي شرکتهاي گروه آشنا را برعهده دارد.

2)گروه خدمات ارزش افزوده :

الف .موسسه فرهنگي هنري همايش سازان آشنا؛ حوزه فعالیت این موسسه شامل ارائه محصولات و خدمات اطلاع رسانی و فرهنگی بر بسترهاي نوین ارتباطی میباشد.

د)موسسه فرهنگي ديجیتال سروش رسانه آشنا؛ فعالیت محوري این موسسه تولید و ارائه محصولات فرهنگی دیجیتال میباشد.

3)گروه خدمات زيرساخت:

فعالیت محوري این گروه ،خدمات دسترسی به شبکه هاي ارتباطی شامل اینترنت و پهناي باند و نیز نگهداري و هماهنگی مجموعه هاي زنجیره ارزش همکار و گسترش فعالیتها به سراسر استان و کشور است .شرکتهاي همکار آن عبارتند از:

الف) شركت توس آشنا؛ شرکت توس آشنا در تاریخ 6/11/1376 با شماره 12648 به ثبت رسیده است. و با اخذ مجوزهاي لازم در خصوص ارائه سرویس اینترنت(ISP) خدمات پهناي باند (ICP/ISDP) و ارائه خدمات دیتاسنت(ICD) به فعالیت میپردازد.

ب)شركت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد؛ گام دیگر از توسعه فعالیتهاي گروه وسنی، عضویت در شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد است. این شرکت در تاریخ 22/9/1389 به صورت مشترک با گروه پیشگامان کویر یزد تأسیس شده است. و موضوع فعالیت آن خدمات اینترنت پرسرعت و تلفن بین الملل و نیز توسعه کاربريهاي فناوري اطلاعات میباشد.