پرتال گروه وسنی

چشم انداز گروه

در حال حاضر گروه وسنی شبکهای در حدود پانزده شرکت اقماری و همکار را در بر میگیرد و بابهرهگیری از همکاری بیش از 60 نفر پرسنل در بخشهای گوناگون فنی، بازرگانی، پشتیبانی، تحقیق وتوسعه و روابط عمومی و بین الملل توانسته است کیفیت مطلوبی را در ارائه خدمات خود فراهم سازد .
ارتقای آگاهی و کیفیت زندگی از طریق ارائه خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربریهای آن در محدوده ملی و توسعه آن به سطح بین المللی.