ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد

  پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت
  مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن
  تلاش در جهت پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت کلیه الزامات ، ارزش ها و قوانین مصوب در جامعه
  تلاش در جهت ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با کلیه ذی النفعان از جمله همکاران تجاری، مشتریان و مخاطبان از طریق ایجاد همدلی ، احترام ، صداقت و پایبندی به تعهدات
  تلاش در جهت توسعه مشارکت و حفظ کرامت انسانی همکاران گروه، از طریق ایجاد بسترهای لازم و تدوین آیین نامه
  تلاش در جهت ایجاد روحیه همکاری تیمی و ارتقاء روحیه صداقت و احترام متقابل کارکنان گروه از طریق رعایت اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی
  حمایت از کارآفرینان و پشتیبانی از ایده های جدید مبتنی بر دانش نخبگان و اصول و فرهنگ اسلامی ایرانی

  منشور-اخلاقی